برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (12)

1-4-2 اقسام نجات دریایی …………………………………………………………………………………………. 16 1-4-2-1 عملیات نجات نظامی و غیر نظامی ………………………………………………………………. 16 1-4-2-2 اقسام نجات دریایی براساس موضوعات آن ………………………………………………….. 16 1-4-2-2-1 نجات اموال ………………………………………………………………………………………. 16 1-4-2-2-2 نجات محیط زیست …………………………………………………………………………… 17 ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (11)

2-13-10- ابرمعماری852-13-11- هرمنوتیک852-14- مفهوم پلورالیسم و مقوله‌های آن872-14-1- تکثرگرایی(پلورالیسم)872-14-2- تکثرگرایی دینی932-14-3- تکثرگرایی فرهنگی و اخلاقی952-14-4- تکثرگرایی سیاسی962-14-5- پلورالیسم در معماری982-14-5-1- تکثرگرایی در مفهوم شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری پست‌مدرن982-14-5-2- تکثر گرایی در معماری101فصل 3111هنر و معماری ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (10)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………2. 4 اچ آی وی/ایدز و اثرات آن بر خانواده 26……………………………………………………………………………………………………………………………………………2. 5 سه حوزه اصلی اثر ایدز بر خانواده 28……………………………………………………………………………………………………………………………………………2. 6 تاثیر بر اشتغال و درآمد 28……………………………………………………………………………………………………………………………………………2. 7 هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ایدز 29……………………………………………………………………………………………………………………………………………2. ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (9)

1-5- ˜æÆíäÇ̉æáíä åÇ ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1-5-1- ẵÏăå Çí ÈÑ ˜æÆíäÇ̉æáíä åÇ ………………………………………………………………………………………………………1-5-2- ÎæÇƠ ÏÇÑæíí ˜æÆíäÇ̉æáíä åÇ ……………………………………………………………………………………………………1-5-3- ÓäỂ ˜æÆíäÇ̉æáíä-4(H1)-Çæä åÇ ……………………………………………………………………………………………1-5-3-1- ÓäỂ ˜æÆíäÇ̉æáíä-4(H1)-Çæä åÇ Ç̉ æǘäÔ ÂäÊÑÇäíá ÂăíÏåÇ ÈÇ ÑæååÇí ˜ÑÈæäíá ………….1-5-3-2- ÓäỂ ˜æÆíäÇ̉æáíä-4(H1)-Çæä åÇ ÈÇ ÇÓÊƯÇÏå ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (8)

2-2-2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 202-2-2-2 بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………. 222-2-2-3 پیشینه متغیر ……………………………………………………………………………………………………………………………… 242-2-2-4 تحلیل و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….. 282-2-3 مشتری گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 292-2-3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 292-2-3-2 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 302-2-3-3 پیشینه متغیر ………………………………………………………………………………………………………………………………… 322-2-3-4 تحلیل و ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (7)

2-4-2-2-2- ضرر معنوی ……………………………………………………………………………………………………….502-4-3- نقش مصلحت در نظام جزایی اسلام……………………………………………………………………………..512-5- مبانی جرمانگاری جرایم مستوجب تعزیر…………………………………………………………………………..532-5-1- مبانی جرمانگاری مصرف و قاچاق مواد مخدر……………………………………………………………….532-5-2- مبانی جرمانگاری جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور…………………………………………..552-5-2-1- تعریف امنیت…………………………………………………………………………………………………………..552-5-2-2- جرایم علیه ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (8)

2-2-2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 202-2-2-2 بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………. 222-2-2-3 پیشینه متغیر ……………………………………………………………………………………………………………………………… 242-2-2-4 تحلیل و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….. 282-2-3 مشتری گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 292-2-3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 292-2-3-2 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 302-2-3-3 پیشینه متغیر ………………………………………………………………………………………………………………………………… 322-2-3-4 تحلیل و ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (7)

2-4-2-2-2- ضرر معنوی ……………………………………………………………………………………………………….502-4-3- نقش مصلحت در نظام جزایی اسلام……………………………………………………………………………..512-5- مبانی جرمانگاری جرایم مستوجب تعزیر…………………………………………………………………………..532-5-1- مبانی جرمانگاری مصرف و قاچاق مواد مخدر……………………………………………………………….532-5-2- مبانی جرمانگاری جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور…………………………………………..552-5-2-1- تعریف امنیت…………………………………………………………………………………………………………..552-5-2-2- جرایم علیه ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (1181)

متغیر مستقل:8متغیر وابسته:8فرضیه‏های تحقیق:9تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:9روش شناسی تحقیق:11فصل اوّل: تعریف و ویژگی های فضای سایبری12طرح بحث:13مبحث اوّل: مفهوم و ویژگی های فضای سایبری13گفتار اوّل: فضای سایبری و ارتباط شبکه های اطلاع ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (1180)

متغیر مستقل:8متغیر وابسته:8فرضیه‏های تحقیق:9تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:9روش شناسی تحقیق:11فصل اوّل: تعریف و ویژگی های فضای سایبری12طرح بحث:13مبحث اوّل: مفهوم و ویژگی های فضای سایبری13گفتار اوّل: فضای سایبری و ارتباط شبکه های اطلاع ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (1179)

6- روش q توبین (q Tobin)367- مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC)37ارزیابی عملکرد38تعاریف38تعاریف عملکرد38تعریف ارزیابی38تعریف ارزیابی عملکرد38روش های ارزیابی عملکرد38اهمیت و سودمندی ارزیابی عملکرد39مبنای ارزیابی عملکرد39تکنیک های ارزیابی عملکرد40اهداف ارزیابی عملکرد40مروری بر پیشینه تحقیق41تحقیقات خارجی41تحقیقات ادامه مطلب…